...

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
RM
การจัดการความรู้
(knowledge management)
ผลงานวิจัย | R2R | นวัตกรรม | CQI จริยธรรมวิจัยกิจกรรม ดูทั้งหมด

ประกาศผลงานวิชาการที่ได้รับการนำเสนอ ผลงานวิชาการ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการ โรงพยาบาล 3 สหาย วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โร

ประกาศผลงานวิชาการที่ได้รับการนำเสนอ ผลงานวิชาการ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการ โรงพยาบาล 3 สหาย ระหว่างโรงพยาบาลอำนาจเจริญ โรงพยาบาลยโสธร และโรงพยาบาลมุกดาหาร วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

15 กันยายน 2561

ประชุมการตรวจราชการ และนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2561

แพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการ และนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมมโนรมย์ โรงพยาบาลมุกดาหาร

08 มิถุนายน 2561

ประชุมเตรียมตรวจราชการ

นายแพทย์พงษ์วิทย์ วัชรกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ นายแพทย์ปริญญา นพเก้า รองผู้อำนวยการด้านระบบบริการและพัฒนาบริการ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน ร่วมประชุมเตรียมตรวชราชการ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

07 มิถุนายน 2561